Het succes van organisaties is afhankelijk van het succes van mensen

Onze visie:

 • Je haalt de meeste voldoening uit je werk wanneer dit goed aansluit bij jouw belangstelling, motivatie en drijfveren.
 • Het is voor iedereen belangrijk om persoonlijke, onderscheidende talenten in te kunnen zetten.
 • Werk moet je de mogelijkheid bieden om je zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied te kunnen ontwikkelen.
 • Jouw organisatie levert de beste prestaties als medewerkers met veel voldoening werken aan hun persoonlijke doelstellingen die bovendien in lijn liggen met de organisatiedoelstellingen.

Scherp richt zich op de optimale afstemming tussen mensen en hun werkomgeving.
Wij werken graag mee aan het ontwikkelen van succesvolle organisaties door succesvolle ontwikkeling van medewerkers!

In opdracht van tal van organisaties:

 • brengen wij talenten van medewerkers en teams in kaart;
 • adviseren wij over verdere ontwikkeling en; 
 • coachen en trainen wij. 

Werkwijze en aanpak

Onze adviseurs hebben allen meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van adviseren, ontwikkelen, trainen en coachen van mensen binnen organisaties. Ze zijn scherp in hun analyse en betrokken bij zowel cliënt als opdrachtgever. De adviseurs destilleren heldere, concrete adviezen en zijn resultaatgericht in hun aanpak.

Wij hebben ruime ervaring met deelnemers van diverse organisaties, op alle niveaus.

Van de praktische operatie tot directie en bestuur. Binnen tal van sectoren, onder meer: produktie, techniek, woningcorporaties, zakelijke en financiele dienstverlening, non-profit en meer.

Voor zowel grote als kleine organisaties, in binnen- en buitenland. Voor functies uiteenlopend van ploegleider in een fabriek tot directeur van een grote ICT organisatie.

Van leidinggevende bij een ingenieursbureau tot activiteitenbegeleider in een zorginstelling. Van financieel manager bij een betonfabriek tot projectleider bij een verzekeringsmaatschappij.

Voor een indicatie van onze opdrachtgevers werwijzen wij naar de referentie-pagina. Wij hebben speciale methodieken ontwikkeld die specifiek gericht zijn op medewerkers binnen opdrachtgevende organisaties (wat zich onder meer vertaalt in op maat geschreven praktijkopdrachten).

.

Multidisciplinaire aanpak

Kenmerkend voor onze werkwijze is onze multidisciplinaire aanpak:

Bij de uitvoering van assessmentonderzoeken en talentcoachingstrajecten gebruiken wij diverse methodieken en technieken in combinatie. Alleen zo kan de grootste voorspellende kracht en toegevoegde waarde gegarandeerd worden.

Zo bestaan programma’s bij Scherp onder meer uit:

 • meerdere competentiescans, loopbaantests en persoonlijkheidstests;
 • analyse van de loopbaan
 • meerdere capaciteitentests
 • in assessments: minimaal 2, maar meestal 3 praktijksimulaties (rollenspelen)
 • gestructureerde interviews en actieve oefeningen voor het in kaart brengen van loopbaanwensen en -opties

Dit betekent zowel voor de kandidaat als voor de adviseur een intensief en kwalitatief hoogwaardig traject met een goede voorspellende waarde van de adviezen.

Licenties

De adviseurs van Scherp hebben diverse licenties voor gebruik van zeer uiteenlopend testinstrumentarium:

 • Talent & Succes (Talentenprisma, Persoonstypescan, Beroepenscan, Competentiescan)
 • Kompas (persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests, interessetests)
 • MBTI (Meijers-Briggs)
 • Online Talent Manager (Octogram, OP5, motivatietests)
 • SHL (OPQ)
 • Hogrefe (o.a. NEO-Pi)
 • Insights
 • Management Drives

Elk advies- en begeleidingstraject is maatwerk. Aan elk traject gaat een diepgaande inventarisatie van de vraag vooraf.
Al naar gelang de vraagstelling word het meest passende instrumentarium ingezet.

Plan van aanpak bij assessmentprogramma’s

Fase 1: Voorbespreking

Voordat elk assessment wordt uitgevoerd vindt er overleg plaats waarin de betreffende vraagstelling besproken wordt. Bij een eerste kennismaking komen wij graag bij uw organisatie langs, maar als dit niet mogelijk of wenselijk is kan de voorbespreking ook telefonisch of via video conferencing plaats vinden.

In dit gesprek zullen onder meer de volgende punten aan de orde gekomen:

 • In geval van een Talent Assessment: verkenning van de vraagstelling;
 • In geval van Selectie of Ontwikkel Assessment: bespreken van een aantal competenties die de focus van het assessment zullen gaan vormen;
 • Indien nodig: nadere analyse van kerntaken voor de functie.

Fase 2:
Samenstelling assessmentprogramma
en uitvoering assessment

Tests en casuïstiek voor de praktijksimulaties worden geselecteerd.

Instrumenten die in de diverse onderdelen voor het assessmentprogramma kunnen worden gebruikt zijn:

 • Competentiegericht interview: bespreking van de voor de functie relevante competenties en de persoonlijke inschatting daarvan.
 • Bespreking van de loopbaan, toekomstmogelijkheden, actieve werkvormen waarbij loopbaanopties in kaart worden gebracht.
 • Capaciteitenonderzoek: toetsing verbale, cijfermatige en exact-analytische capaciteiten
 • Persoonlijkheidsonderzoek: test van persoonlijke eigenschappen, drijfveren en kwaliteiten
 • Meerdere praktijksimulaties ter inschatting van communicatieve eigenschappen en vaardigheden. Bij deze simulaties wordt gebruik gemaakt van een zeer ervaren acteur.

De deelname aan het assessment vraagt van de kandidaat ongeveer 6 uur, waarvan ongeveer 2 uur aan voorbereidende opdrachten: de deelnemer ontvangt van ons een digitale uitnodiging voor deelname aan aantal online tests en vragelijsten.

.

Fase 3:
Terugkoppeling
en rapportage

Aan het eind van de dag worden de bevindingen van het assessment en de conclusies met de kandidaat besproken. Scherp rapporteert vervolgens binnen 3 werkdagen aan de kandidaat schriftelijk de bevindingen. Na instemming van de kandidaat rapporteren wij aan de opdrachtgever de bevindingen van het assessment.

Het resultaat is een schriftelijke rapportage met daarin:

 • Een profielschets, een sterkte/zwakte analyse, een uitspraak met betrekking tot de mate van competentieontwikkeling en de ontwikkelpunten van de kandidaat.
 • Indien van toepassing: een uitspraak met betrekking tot de mate van geschiktheid van de deelnemer voor een specifieke functie.
 • In het geval van een Talent Assessment wordt breder gekeken dan een specifieke functie. In dit geval ligt het accent bij passende rollen, werkomgevingen, functies en ontwikkelmogelijkheden.
 • Opmerkingen en reacties van de kandidaat op de bevindingen worden in een bijlage aan de rapportage toegevoegd.
 • De rapportages zijn scherp geformuleerd, maar tevens zeer informatief. Ze geven zowel de opdrachtgever (leidinggevende) als deelnemer concrete tips en adviezen en kunnen gebruikt worden om concrete ontwikkelplannen en loopbaanplannen op te baseren. 

Fase 4:
Verdiepende bespreking

Op initiatief  van de deelnemer kan een verdiepende bespreking worden gehouden (van maximaal een uur). Deze bespreking is standaard telefonisch of via video-conferencing.

In deze bespreking kunnen aanvullende vragen van de deelnemer behandeld worden en evenuteel kan dieper ingegaan worden op (ontwikkel)adviezen.

Fase 5:
Transfergesprek (optioneel)

In sommige situaties is een extra bespreking van het assessment gewenst waarbij de opdrachtgever en de adviseur aanwezig zijn.